Zwroty i reklamacje

Rezygnacja
 1. Dla ważności oświadczenia zamawiającego o rezygnacji z udziału w konferencji (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do organizatora na adres mailowy organizatora. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta decyduje data wysłania oświadczenia.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w konferencji w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 3. Wprzypadku nieprzybycia lub nieuczestniczenia przez uczestnika w konferencji bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w konferencji w pełnej wysokości.
 4. W przypadku braku możliwości udziału w konferencji z przyczyn niezależnych od Uczestnika, organizator dopuszcza możliwość udziału w konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej ( e-mail).
 5. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji (odstąpienia od Umowy) zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
Reklamacje
 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących konferencji w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia konferencji.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą e-mailem
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.